Edunvalvonta

Tehyllä on kattava ammattiosasto- ja luottamusmiesverkosto, joka valvoo ja huolehtii jäsentensä työehdoista ja työoloista paikallisella tasolla. Ammattiosasto tai luottamusmies voivat sopia paikallisen työnantajan kanssa esim. valtakunnallisen sopimuksen tason ylittävistä palkkaus- tai työaikamääräyksistä. Paikallisen edunvalvonnan vahvistaminen on yksi Tehyn toiminnan painopisteistä. 

Paikallisella neuvottelutoiminnalla voidaan selvittää myös erimielisyydet virka- ja työehtosopimuksen tai lainsäädännön tulkinnoista 

Jos työntekijän ja työnantajan välille syntyy erimielisyyttä työehdoista tai vaikkapa työsopimuksen tulkinnasta, olisi työntekijän pyrittävä ensin selvittämään asia esimiehensä kanssa. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää luottamusmiehen apua selvitystyöhön. Työsuojeluasioissa työntekijää avustaa työsuojeluvaltuutettu.

Mikäli asia ei ratkea esimiehen kanssa käytävässä keskustelussa, voi luottamusmies käydä työnantajan kanssa paikalliset erimielisyysneuvottelut. Työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa erimielisyyksissä asia voidaan Tehyn toimesta viedä keskustason neuvottelujen jälkeen aina työtuomioistuimeen asti.

  

Luottamusmies apunasi

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies, jonka he ovat valinneet keskuudestaan. Luottamusmies hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa neuvottelemalla työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen voimassa ollessa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.

Ota yhteys luottamusmieheesi, kun tarvitset neuvoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • palkka
 • työaika
 • vuosiloma
 • sairausloma
 • perhevapaat
 • työsopimus
 • määräaikainen työsuhde.
   

Ammattiosastosi

Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Ammattiosaston rooli on merkittävä, sillä työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille.

Ammattiosastot

 • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa
 • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti
 • käyvät paikallisia neuvotteluja
 • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi
 • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille
 • kouluttavat jäseniä
 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuutta